1. Müügitingimuste kehtivus

Müügitingimused kehtivad Profox.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Profox Trade AS vahel (edaspidi Profox.ee) kaupade ja teenuste ostmisel.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Profox.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

Profox.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse profox.ee veebilehel.

2. Hinnainfo

Kõik Profox.ee veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
Ostudel, mille kogusumma jääb alla 39 euro, lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.
Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni
Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Profox.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
Profox.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse Profox.ee veebilehel.

3. Tellimuse vormistamine

Lisage soovitud tooted ostukorvi.

Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Vormista ost.

Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis, makseviis ja vajutage lingile „Kinnitan tellimuse. Seejärel suunatakse teid arvet tasuma. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.

Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

Profox.ee veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 9:00−17:00.

4. Müügilepingu jõustumine

Kauba müügilepinguga kohustub Profox.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või Profox.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Profox.ee’le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 24 tunni möödudes alates tellimuse vormistamisest.
Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Profox.ee pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Profox.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Profox.ee pangakontole.

Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

Profox.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Profox.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

Tarbija tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole Profox.ee veebipoest tellimise eripära.
Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole Tarbijal taganemise õigust kaubale, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada. Muu hulgas ei kuulu tagastamisele avatud pakendiga kosmeetikatooted ja parfüümid.
Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
Kauba tagastamiseks tuleb Tarbijal esitada Kauba ostust taganemise avaldus vabas vormis e-posti aadressile profox@profox.ee hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
Tarbija ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui Profox.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.
Profox.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Profox.ee Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7. Vääramatu jõud

Profox.ee ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Profox.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete kaitse ja töötlemine

Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

Profox.ee kogub Tarbija isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel.

Töödeldavad isikuandmed on Tarbija nimi, isikukood, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja tarbimiseelistused.

Profox.ee kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada Profox.ee veebisaidil Tarbijatele kaupade müüki ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist.

Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.

Profox.ee’l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.

Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud nõusoleku Profox.ee veebilehel.

Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Profox.ee ligipääs.

Profox.ee ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.

9. Pretensioonide esitamise kord

Profox.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Profox.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Profox.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Profox.ee.
Profox.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile profox@rofox.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
Tarbijal on õigus nõuda Profox.ee veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Profox.ee veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Profox.ee veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

Kui Profox.ee on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Profox.ee pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel.